Členstvo v SÚCHNO v roku 2024

  • Home
  • Členstvo v SÚCHNO v roku 2024

Členský príspevok na rok 2024 je pre občanov SR vo výške 30,- €, pre zahraničných členov 50,- €.

Členský príspevok na rok 2024 je potrebné uhradiť najneskôr do 31. 12. 2023

Členský príspevok uhrádzajte vkladom na účet alebo prevodom. Do správy pre príjemcu je potrebné uviesť Vaše meno, priezvisko, mesto a členské 2024.

Účet: VÚB, a. s. Banská Bystrica

Námestie Slobody 1

Banská Bystrica

SK97 0200 0000 0012 2530 3656

BIC: SUBASKBX

Pozornosť venujte správnemu vypísaniu správy pre prijímateľa. Všetky nešpecifikované platby budú evidované ako dobrovoľné príspevky.

Členstvo zaniká neuhradením členského príspevku v určenom termíne, dňom nasledujúcom po dni jeho splatnosti.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa členstva v SÚCHNO (zmena adresy, priezviska…) zasielajte písomne na adresu sekretariátu: SÚCHNO, Partizánska cesta 112, 974 01 Banská Bystrica