Bonitačný poriadok

Článok 1. 0. Základné ustanovenia

1.1Bonitácie nemeckých ovčiakov sú usporadúvané SÚCHNO-m a organizované základnými organizáciami ZŠK SR.
1.2Bonitácia je komplexné hodnotenie exteriéru a povahy psa voči štandardu. Úspešné absolvovanie bonitácie je poslednou podmienkou pre zaradenie psa alebo sučky do chovu. Pri prvom zaradení do chovu platí chovnosť dva roky. Po uplynutí tejto doby a novom úspešnom absolvovaní bonitácie je chovnosť predĺžená doživotne.
1.3Bonitačného komisára deleguje Predsedníctvo SÚCHNO.

Článok 2. 0. Podmienky pre účasť na bonitácii

2.1Na bonitáciu sú pripustení len psi a sučky, ktoré majú splnené nasledovné podmienky:
a) výstavné ocenenie minimálne „dobrý“ z triedy mladých, dospievajúcich alebo dospelých z oblastných výstav SÚCHNO, alebo Hlavnej špeciálnej výstavy NO SÚCHNO, (v zmysle chovateľského poriadku)
b) zloženú skúšku minimálne SVV1, IPO1, ZVV1 (v zmysle chovateľského poriadku)
c) RTG bedrových kĺbov maximálne do II. stupňa vrátane (v zmysle chovateľského poriadku)
d) RTG lakťových kĺbov maximálne do II. stupňa vrátane pre jedince, narodené po 1. 1. 2006 (v zmysle chovateľského poriadku)
e) vek minimálne 18 mesiacov

Článok 3. 0. Povinnosti bonitačného komisára

3.1Bonitačný komisár hodnotí psov a sučky po stránke exteriérovej a povahovej.
3.2O účasti na bonitáciách robí zápis do bonitačnej karty.
3.3Vyhotovuje zápis v bonitačnej karte, ktorej originál zasiela na Hlavnú plemennú knihu SÚCHNO (ďalej HPK SÚCHNO) a kópiu odovzdáva majiteľovi psa.
3.4Po ukončení bonitácie zasiela bonitačný komisár na adresu HPK SÚCHNO originál bonitačných kariet spolu s preukazmi o pôvode posúdených psov a sučiek.
3.5V prípade nedodržania podmienok bonitácie (nevyhovujúci priestor, nevyhovujúca práca figuranta a pod. ) spracuje písomnú správu a zašle ju doporučene na HPK SÚCHNO.

Článok 4. 0. Práva bonitačného komisára

4.1Bonitačný komisár má právo v mimoriadnych prípadoch (zlé poveternostné podmienky, zranenie figuranta a pod. ) zmeniť priebeh bonitácie, pričom musí byť dodržaný bonitačný poriadok. O tomto spracuje písomnú správu pre HPK SÚCHNO.
4.2V odôvodnených prípadoch (nekorektná práca, zdravotné problémy), po predchádzajúcom upozornení odvolať figuranta. O tomto spracuje písomnú správu pre HPK SÚCHNO.
4.3Počas bonitácie navodiť takú situáciu, aby mohol čo najobjektívnejšie preveriť povahové vlastnosti psov.
4.4V odôvodnených prípadoch nariadiť opakovanie výkonu psa pri skúške bojovnosti alebo tvrdosti.
4.5Má právo vykázať, alebo požiadať usporiadateľa o vykázanie osôb z priestoru konania bonitácie, pokiaľ tieto narúšajú svojim konaním priebeh bonitácie. Pri hrubom porušení ustanovení tohto poriadku odmietnuť posudzovať psov.

Článok 5. 0. Povinnosti usporiadateľa

5.1Strojom vopred vyplniť tlačivá pre hodnotenie jedincov na bonitácii vo všetkých bodoch. Potrebné tlačivá pre bonitáciu poskytne HPK SÚCHNO na požiadanie.
5.2Zabezpečiť vopred riadny príjem psov, odobratie preukazu o pôvode, vydanie štartovných čísiel, vydať katalóg prihlásených jedincov, ktorý je voľne prístupný k zakúpeniu a obsahuje údaje o predvádzaných jedincoch (meno a názov chovateľskej stanice, rodičov, dátum narodenia, číslo zápisu, výstavné ocenenie, typ zloženej skúšky, meno a adresu chovateľa a majiteľa).
5.3Zabezpečiť vhodný priestor porovnateľný s výstavným kruhom, vnútorný priemer najmenej 30m, s rovnou plochou, ohraničený viditeľnou páskou. Pripraviť spevnenú plochu na meranie kohútikovej výšky a váhu. Zároveň zabezpečiť ozvučenie kruhov.
5.4Priestor vybaviť dáždnikom, stolom, stoličkami, umývadlom, mydlom a uterákom.
5.6Uhradiť delegovaným funkcionárom cestovné náležitosti a odmenu za posudzovanie a figurovanie podľa platných smerníc SÚCHNO.

Článok 6. 0. Povinnosti majiteľa psa

6.1Včas sa prihlásiť v stanovenom termíne, uhradiť bonitačný poplatok, včas sa dostaviť na miesto konania bonitácie a riadiť sa podľa pokynov rozhodcu, prípadne usporiadateľa.
6.2Prihláškou sa rozumie čitateľná fotokópia preukazu o pôvode a pracovného listu, prípadne výkonnostnej knižky, alebo výstavného ocenenia.
6.3Pripraviť psa tak, aby sa pri posudzovaní dobre predvádzal a bol vo výstavnej kondícii.
6.4Pes musí byť pripútaný na vodidle. Majiteľ psa zodpovedá za škody spôsobené psom.
6.5Zároveň s preukazom pôvodu musí byť predložený očkovací preukaz o požadovanom očkovaní psa a splnené podmienky v zmysle platných veterinárnych predpisov.

Článok 7. 0. Priebeh bonitácie

7.1Bonitačný komisár skontroluje u predvedených jedincoch splnenie podmienok k účasti. Pokiaľ nie sú všetky podmienky splnené a dokladované, nesmie byť jedinec posúdený.
7.2Bonitačný komisár posudzuje osobitne psov a osobitne sučky. V jednotlivých častiach sú posúdení najprv psi.
7.3Po kontrole dokladov o splnených podmienkach bonitačný komisár skontroluje tetovacie čísla, zuby a u psov semenníky.
7.4Nasleduje skúška povahových vlôh (viď čl. 8. 0), po nej skúška bojovnosti (viď čl. 9. 0) a skúška tvrdosti (viď čl. 10. 0).
7.5Nasleduje hodnotenie exteriéru spolu s vážením, meraním výšky a pod.
7.6V závere bonitácie bonitačný komisár verejne vyhodnotí predvedených jedincov s uvedením bonitačného kódu, triedy chovnosti a či pes púšťa alebo nepúšťa.

Článok 8. 0 Skúška povahových vlôh

8.1Skúška povahových vlôh sa prevádza po celú dobu bonitácie. Posudzovaný jedinec má preukázať, že je pevného charakteru, prirodzený, sebavedomý, dobromyseľný a pevných nervov.
8.2V úvode bonitácie sa prevádza reakcia na streľbu zo vzdialenosti 15-20 krokov (dva výstrely min. 6 mm – max. 9 mm). Pes musí zachovať kľud.
8.3Pes musí byť počas celej bonitácie ovládateľný, prístupný, musí si dať skontrolovať tetovacie číslo, zuby a psi aj semenníky.
8.4Neovládateľní, agresívni, ako aj výrazne bojazliví psy budú z bonitácie vyradení s prepadnutím jedného termínu.
8.5K prvému a druhému uchovneniu sú povolené po 3 pokusy (termíny). Po troch neúspešných pokusoch (bez hodnotenia) je jedinec definitívne vyradený z chovu.

Článok 9. 0. Skúška bojovnosti

9.1Figurant oblečený v ochrannom obleku stojí v úkryte vyzbrojený ochranným rukávom a mäkkou palicou (obuškom). Psovod s nepripútaným psom /bez vôdzky/ ide zo vzdialenosti 20 m smerom k úkrytu. Zo vzdialenosti 10 m podnikne figurant na psovoda útok. Pes má útok okamžite zneškodniť. Psovod ostáva stáť. Figurant so psom bojuje a dvakrát ho udrie obuškom. Údery musia byť smerované na stehná, boky, po stranách tela a na krajinu kohútika. Po ukončení boja dáva psovod psovi povel na pustenie. Pokiaľ pes nepustí po jednom zvukovom povele „Pusť“, dostáva psovod od rozhodcu pokyn k vydaniu druhého zvukového povelu na pustenie. Pri zvukovom povele „Pusť“ stojí psovod kľudne, bez toho, aby na psa akokoľvek pôsobil. Ak pes nepustí ani na druhý zvukový povel, na pokyn rozhodcu pristúpi psovod ku psovi na vzdialenosť cca 1-2 kroky a opakuje povel pre pustenie. Ak pes ani na tretí zvukový povel nepustí, cvik je hodnotený ako „Nepúšťa“. Na pokyn bonitačného komisára pristúpi psovod ku psovi, v prípade, že pes nepustil ani na tretí povel, zvesí ho z rukáva, pripúta ho na vôdzku a odchádza do druhého zátarasu vzdialeného 50 m.

Článok 10. 0 Skúška tvrdosti

10.1Na pokyn bonitačného komisára vychádza psovod s pripútaným psom na určené stanovisko, kde psa z vôdzky odopne a pridŕža za obojok. Následne z prvého úkrytu vybieha figurant, krikom psa na seba upozorní a psovod na pokyn bonitačného komisára vypúšťa psa na zákrok, pričom sám zostáva stáť na mieste. Figurant sa výhražne zaháňa obuškom, pes má protiútok zneškodniť. Po krátkom boji ostáva figurant pokojne stáť. Psovod dáva psovi povel na pustenie. Pokiaľ pes nepustí po jednom povolenom zvukovom povele, dostáva psovod od rozhodcu pokyn k vydaniu druhého zvukového povelu na pustenie. Pri zvukovom povele stojí psovod kľudne, bez toho, aby na psa akokoľvek pôsobil. Ak pes nepustí ani na druhý zvukový povel, na pokyn rozhodcu pristúpi psovod ku psovi z východzieho miesta na polovičnú vzdialenosť, cca 35 krokov a zopakuje povel na pustenie. Ak pes ani na tretí zvukový povel nepustí, cvik je hodnotený ako „Nepúšťa“. Na pokyn bonitačného komisára pristúpi psovod ku psovi, v prípade, že pes nepustil ani na tretí povel, zvesí ho z rukáva, pripúta ho na vôdzku a odchádza na kontrolu tetovacieho čísla. .

Článok 11. 0 Záverečné ustanovenia

11.1Po skúške tvrdosti bonitačný komisár verejne oznámi psovodovi hodnotenie. Pes nepokračuje v bonitácii ďalej, pokiaľ je hodnotenie nedostatočné, alebo psovod hodnotenie odmietne. V takom prípade sa do bonitačnej karty a do preukazu o pôvode vyznačí účasť na bonitácii s hodnotením „bez hodnotenia“. Takýto jedinec sa môže bonitácie zúčastniť ešte 2x bez časového obmedzenia.
11.2Ak HPK SÚCHNO dodatočne zistí nesplnenie akejkoľvek podmienky, oprávňujúcej jedinca k účasti na bonitácii, je bonitácia vyhlásená ako neplatná.
11.3Chovné využitie jedincov je možné až po vydaní bonitačnej karty HPK SÚCHNO.