Upozornenie pre chovateľov

  • Home
  • Upozornenie pre chovateľov

Chceme upozorniť chovateľov na zákon Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, v znení zákona č. 184/2018 a Vyhlášku č. 283 z 6. 10. 2020, podľa ktorých chovatelia musia spĺňať všeobecné požiadavky na chovné zariadenia a musia viesť záznamy o každom zvierati – psovi a sú povinní registrovať svoje chovateľské zariadenia na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Vzor žiadosti o registráciu prevádzky alebo chovu a vyhlášku nájdete nižšie.