Chovateľský poriadok

špecifická smernica pre chov nemeckých ovčiakov 3/90

Článok 1. 0 – Účel a pôsobnosť

1.1Chovateľský a zápisný poriadok slúži k vedeniu chovu psov plemena nemecký ovčiak v Slovenskej republike.
1.2Vytvára predpoklady pre zvyšovanie úrovne chovu psov plemena nemecký ovčiak v súlade so štandardom a rozvojom kynologickej záujmovej činnosti.
1.3Ustanovenia tohto chovateľského poriadku platia pre všetkých majiteľov psov plemena nemecký ovčiak s preukazom o pôvode a sú záväzné pre každého, kto sa zaoberá chovom tohto plemena v Slovenskej republike.

Článok 2. 0 – Plemeno

2.1Plemeno v zmysle tejto smernice tvoria psi a suky s platným preukazom o pôvode, vydaným Plemennou knihou uznanou medzinárodnou kynologickou federáciou – FCI.
2.2Exportovaní jedinci v majetku Slovenských občanov musia mať exportný preukaz o pôvode a musia byť zapísaní do HPK SÚCHNO, v opačnom prípade sa títo jedinci nemôžu zúčastňovať na akciách SÚCHNO.
2.3Jedinci exportovaní zo zahraničia, kde nie je vykonávané povinné tetovanie, sa môžu zúčastniť akcií SÚCHNO a ZŠK SR po splnení podmienky uvedenej v článku 2. 2 tejto smernice a po vydaní tetovacej značky a otetovaní príslušným poradcom chovu. Výnimkou je bonitácia, na ktorú môže jedinec nastúpiť až po doložení potvrdenia identity DNA, t. j. DNA musia mať odobratú aj rodičia tohto jedinca a aj importovaný jedinec a identita po rodičoch musí byť potvrdená.

Článok 3. 0 – Chovateľ

3.1Právne vzťahy vyplývajúce z vlastníctva alebo držby psa (suky) sa riadia ustanoveniami občianskeho, prípadne obchodného zákonníka.
3.2Chovateľom v zmysle tohto poriadku je osoba staršia ako 18 rokov, alebo organizácia, ktorá má priznaný chránený názov chovateľskej stanice, spĺňa podmienky tejto smernice pre chovateľskú činnosť a v dobe krytia sučky je jej vlastníkom alebo držiteľom.
3.3V prípade osobného spoluvlastníctva alebo bezpodielového vlastníctva manželov je potrebné, aby ostatní vlastníci splnomocnili jedného z nich k zastupovaniu pri jednaniach s Hlavnou plemennou knihou SÚCHNO (ďalej len HPK) a aby tento mal podpisové právo.
3.4Zapožičiavanie sučiek za účelom chovného využitia je prípustné, pokiaľ bude táto skutočnosť majiteľom sučky oznámená príslušnému poradcovi chovu a HPK doporučeným listom najneskôr pred vrhom.
3.5Ak prešla chovná sučka do vlastníctva inej osoby, prechádzajú na ňu všetky záväzky, pokiaľ pri prevode nebolo dohodnuté inak.
3.6Zmenu majiteľa chovného jedinca musí nahlásiť pôvodný majiteľ do 7 dní po prevode HPK a príslušnému poradcovi chovu.
3.7Ak zomrie majiteľ sučky v dobe kotnosti, môže sa vrh zapísať na chovateľskú stanicu zomrelého, alebo na chovateľskú stanicu dediča, prípadne iného nadobúdateľa podľa písomnej dohody s dedičmi. Nadobúdateľ oznámi túto skutočnosť písomne HPK. Názov chovateľskej stanice môže byť zdedený, alebo odkázaný v zmysle občianskeho zákonníka.
3.8Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s etikou chovateľa a považuje sa za porušenie chovateľských smerníc s následným zastavením chovateľskej činnosti najmenej na jeden rok. Zastavenie chovateľskej činnosti sa týka aj všetkých jedincov príslušného plemena, ktoré boli v čase priestupku v majetku previnilca a to aj po prípadnej zmene majiteľa. V prípade opakovania priestupku bude predmetom individuálneho riešenia Predsedníctvom SÚCHNO.

Článok 4. 0 – Poradca chovu

4.1Do funkcie poradcu chovu je Predsedníctvom SÚCHNO menovaný člen SÚCHNO, ktorého morálne vlastnosti a odborné znalosti sú zárukou rozvoja plemena NO. Predsedníctvo SÚCHNO pri menovaní poradcu chovu postupuje podľa návrhu väčšiny chovateľov v danej oblasti.
4.2Pre plemeno nemecký ovčiak je volený ústredný poradca chovu (ÚPCH) s celoslovenskou pôsobnosťou.
4.3Vo svojom teritóriu zabezpečujú poradcovia chovu riadenie chovu v zmysle tejto smernice a pokynov Prezídia SÚCHNO. Zároveň vykonávajú funkciu tetovača.
4.4Ústredný poradca chovu je členom Predsedníctva SÚCHNO. Vyhodnocuje výsledky chovu a vypracováva rámcovú koncepciu ďalšieho postupu v chove NO spolu s Predsedníctvom SÚCHNO.
4.5Okresní poradcovia chovu vykonávajú na požiadanie chovateľa kontrolu vrhov. Prvú kontrolu uskutočňujú do 7 dní po vrhu a druhú kontrolu spojenú s tetovaním v siedmom týždni veku šteniat. O kontrolách vyhotovujú požadované zápisy. Taktiež vykonávajú kontrolu chovateľských zariadení a kondičného stavu chovných jedincov.
4.6Všetka dokumentácia týkajúca sa plemena NO je majetkom SÚCHNO.
4.7Poradca chovu je povinný upozorniť chovateľa na nutnosť utratenia šteniat, ktoré zjavne nezodpovedajú požiadavkám štandardu a navrhuje odstránenie závad, ktoré pri kontrole zistil. Na prihlášku k zápisu šteniat uvádza výsledok kontroly a vyjadruje sa, či doporučuje zápis šteniat do HPK.
4.8Kontroly vrhu sa vykonávajú na náklady chovateľa a ten je povinný uhradiť poradcovi chovu náklady spojené s dopravou podľa druhu použitého dopravného prostriedku a podľa príslušných predpisov SÚCHNO.

Článok 5. 0 – Tetovač

5.1Tetovanie šteniat vykonáva príslušný územný poradca chovu alebo iný tetovač SÚCHNO za prítomnosti príslušného poradcu chovu.
5.2Tetovanie šteniat sa uskutočňuje na náklady chovateľa.
5.3Tetovač zodpovedá za odborné otetovanie šteniat a správne vyhotovenie predpísaných dokladov. Po otetovaní vyhotoví zápis do knihy odchovu chovnej sučky.
5.4Tetovacie čísla a znaky určuje HPK na základe žiadosti chovateľa. Číslo tetovania je zhodné s číslom zápisu. Spôsob tetovania určuje Predsedníctvo SÚCHNO.
5.5Chovateľ požiada o pridelenie tetovacích čísel na predpísanom tlačive, ktoré obdrží od poradcu chovu pri prvej kontrole. Tlačivo odošle HPK v 3. -4. týždni veku šteniat vyplnené dvojmo s doporučením PCH.

Článok 6. 0 – Chov

6.1Chovom sa rozumie cieľavedomá plemenitba určitého plemena psov. Chov je riadený Predsedníctvom SÚCHNO v súlade s jeho potrebami.
6.2K plemenitbe je možné použiť len čistokrvných jedincov s preukázaným pôvodom, spĺňajúcich podmienky chovnosti stanovené smernicou.
6.3Výber partnerov pri príbuzenskej plemenitbe do druhej generácie vrátane si vykonáva chovateľ samostatne. V prípade užšej plemenitby t. j. 2-1 alebo 1-2 sa vyžaduje súhlas ústredného poradcu chovu.
6.4V prípade splnenia podmienok zaradenia do chovu môže byť sučka krytá ľubovoľným psom, pokiaľ tento spĺňa podmienky chovnosti podľa tejto smernice. Výber krycieho psa je výlučne záležitosťou chovateľa a jeho dohody s majiteľom krycieho psa.
6.5Všetci jedinci, ktorí spĺňajú podmienky pre zaradenie do chovu sú zaradení do „kontrolovaného chovu“.

Článok 7. 0 – Chovní jedinci

7.1Chovný pes a chovná sučka sú jedinci, ktorí splnili tieto podmienky pre zaradenie do chovu:
a) čistokrvnosť osvedčená preukazom o pôvode vydanom plemennou knihou FCI
b) dosiahnutie minimálnej vekovej hranice
c) získanie stanovených výstavných ocenení po dosiahnutí veku 12 mesiacov na výstavách organizovaných SÚCHNO, alebo nemeckých SV
d) úspešné absolvovanie bonitácie
e) splnenie ostatných špecifických podmienok chovnosti (viď. čl. 13)
7.2Zaradenie do chovu potvrdzuje HPK v preukaze o pôvode. Taktiež vyhotovuje a zakladá kartu odchovu jedinca a vystavuje knihu krytia alebo odchovu. Po ukončení bonitácie preberá preukazy pôvodu HPK, resp. bonitačný komisár, ktorý tieto doklady odovzdá (zašle) HPK. Majiteľovi chovného jedinca sú zasielané až po preregistrácii HPK SÚCHNO.
7.3Všetci jedinci spĺňajúci podmienky chovnosti podľa čl. 7. 1 sú zaradení do kontrolovaného chovu.
7.4Z chovu sa vylučujú chovní jedinci, v odchovoch ktorých sa preukázateľne často vyskytujú povahové a exteriérové vady, vady patologické a dedičné. O vylúčení z chovu rozhoduje Predsedníctvo SÚCHNO.
7.5Do chovu sa nesmú zaradiť psi a sučky, na ktorých bol uskutočnený zákrok na odstránenie, alebo zakrytie nejakej anatomickej alebo exteriérovej vady.
7.6Chovné využitie zapožičaných jedincov zo zahraničia je možné len na základe súhlasu Predsedníctva SÚCHNO, prípadne po splnení podmienok chovnosti uznávaných SÚCHNO. Chovné využitie jedinca pred udelením súhlasu od Predsedníctva SÚCHNO nie je možné a šteňatá z takéhoto spojenia nebudú zapísané v HPK SÚCHNO.
7.7Pred zapožičaním jedinca k chovnému využitiu zo zahraničia je potrebné zaslať žiadosť na Predsedníctvo SÚCHNO spolu so zmluvou o zapožičaní jedinca uzatvorenou s majiteľom, originál preukazu o pôvode a dokladmi o chovnosti, výstave, skúške, RTG.
7.8Zapožičiavanie jedincov k chovnému využitiu:
z Nemecka a Rakúska, ak jedinec spĺňa podmienky chovnosti SV a má bonitačnú kartu Körschein vydanú SV ( RTG, výstava, skúška, bonitácia, zmluva o zapožičaní) – n e o b m e d z e n e
z Českej republiky, ak jedinec spĺňa podmienky chovnosti ( RTG do 2. st. , skúška, výstava, bonitácia, zmluva o zapožičaní), suka na jeden vrh, pes na obdobie jedného roka
z iných krajín len vtedy, ak jedinec absolvoval bonitáciu ( Körung ) u nemeckého bonitačného komisára a bonitačnú kartu vydala plemenná kniha SV

Článok 8. 0 – Krycí list

8.1Krycí list je základným chovateľským dokladom. Krycie listy sú uložené v dostatočnom množstve na sekretariáte SÚCHNO a na požiadanie sú zasielané majiteľovi krycieho psa. Za riadne vyplnenie krycích listov zodpovedajú majitelia krycích psov. Nedostatky vo vyplňovaní krycích listov môžu byť trestané zastavením krytí u psa.
8.2Krycí list sa vystavuje dvojmo. Jeden exemplár (krycí list č. l) sa posiela doporučenou poštou HPK najneskôr 7 dní po nakrytí (vykoná majiteľ krycieho psa). Druhý exemplár (krycí list č. 2) si ponechá majiteľ sučky.
8.3Pre krytia v zahraničí si krycie listy vyžiadajú majitelia chovných sučiek od HPK SÚCHNO. Zároveň je potrebné zaslať zahraničný krycí list (originál).
8.4Ak sučka neostane kotná, je chovateľ povinný túto skutočnosť oznámiť príslušnému poradcovi chovu a majiteľovi krycieho psa do 7 dní po predpokladanom termíne pôrodu.
8.5Krycí list musí byť vyplnený i v prípade, že obaja chovní jedinci patria rovnakému majiteľovi.
8.6Bez krycieho listu nemôže byť krytie uskutočnené. Šteňatá narodené z krytia bez krycieho listu nebudú zapísané do HPK a majitelia oboch chovných jedincov budú postihnutí zastavením chovateľskej činnosti.
8.7V prípade, že nakrytá sučka nemala splnené podmienky chovnosti, bude jej majiteľovi, ako aj majiteľovi krycieho psa, s ktorým bola nakrytá, zastavená chovateľská činnosť na jeden rok, vzťahujúca sa aj na všetkých jedincov NO, ktorých vlastnili v deň dátumu takéhoto krytia.

Článok 9. 0 – Krytia

9.1Ku krytiu v zmysle tejto smernice môže prísť len medzi jedincami plemena NO, ktorí vyhovujú ustanoveniam článku 7. 0 v náväznosti na ďalšie články tejto smernice.
9.2Krytie jednej sučky v priebehu jedného hárania dvoma a viacerými psami je neprípustné a šteňatá z takéhoto spojenia nebudú zapísané do HPK.
9.3Krytie prirodzenou cestou môže byť nahradené insemináciou u sučiek, ktoré už odchovali vrh prirodzeným oplodnením, u psov, pokiaľ už bolo uskutočnené krytie prirodzenou cestou. Pri umelom oplodnení musí veterinár, ktorý odobral psovi semeno, dodať HPK SÚCHNO potvrdenie, že čerstvé, alebo hlboko zmrazené semeno pochádza od uvedeného psa. Inseminácia musí byť uskutočnená odborným veterinárnym lekárom, ktorý túto skutočnosť zaznamená do krycieho listu.
9.4Ak požaduje majiteľ sučky opakovanie krytia v priebehu jedného hárania, doporučuje sa majiteľovi krycieho psa toto mu umožniť.
9.5V chove môže byť využitý len zdravý jedinec, ktorý je udržovaný v dobrej kondícii. Počet krytí jedným chovným psom počas kalendárneho roka môže v prípade potreby obmedziť Predsedníctvo SÚCHNO.
9.6U chovnej sučky môže byť ku krytiu využité každé háranie.
9.7Výška úhrady za krytie je vecou dohody medzi chovateľom a majiteľom krycieho psa. Doporučuje sa písomná forma dohody.
9.8Ak je ako úhrada za krytie požadované šteňa, prislúcha prvá voľba chovateľovi a druhá majiteľovi krycieho psa, alebo podľa dohody. Chovateľ je povinný starať sa o šteňa, ktoré si majiteľ krycieho psa „vybral“, po dobu 49 dní do narodenia. Chovateľ uhradí poplatok za vydanie preukazu o pôvode tohoto šteňaťa.
9.9Ak prejde krycí pes do vlastníctva iného majiteľa, pôvodný majiteľ je povinný novému nadobú dateľovi písomne oznámiť všetky nesplnené záväzky, vyplývajúce z vlastníckeho pomeru k tomuto psovi. Ak tak neurobí, ručí za škody, ktoré vzniknú zanedbaním tejto povinnosti.
9.10Ak dôjde k zmene majiteľa nakrytej sučky, je pôvodný majiteľ povinný oznámiť majiteľovi krycieho psa meno a adresu nového majiteľa sučky a tomuto meno a adresu majiteľa krycieho psa. Uvedené zmeny je nutné súčasne oznámiť HPK.
9.11V prípade zahraničného krytia, ak sú s niektorými štátmi uzatvorené dohody o krytí, musia byť dodržané.
9.12HPK vystavuje pre každého psa zaradeného do chovu knihu krytí a pre sučky knihu odchovu.
Majiteľ chovného jedinca je povinný:
a) uskutočniť záznamy v knihe o chovnom využití jedinca systematicky, podľa predtlače
b) knihu na požiadanie predložiť všetkým kontrolným orgánom SÚCHNO a HPK
c) pri zmene vlastníctva chovného jedinca odovzdať knihu odchovu – krytia novému majiteľovi
d) pri krytí si vzájomne v knihách potvrdzovať uskutočnené krytie

Článok 10. 0 – Vrh

10.1Chovateľ je povinný najneskôr do troch dní po pôrode ohlásiť každý vrh doporučeným listom príslušnému poradcovi chovu, ktorý uskutoční kontrolu vrhu podľa ustanovení tejto smernice. Druhú kontrolu spojenú s tetovaním vykoná poradca chovu na základe žiadosti chovateľa v siedmom týždni veku šteniat. Nedodržanie ustanovení tejto smernice a pokynov poradcu chovu môže mať za následok nezapísanie vrhu do HPK.
10.2Vo vrhu môžu byť ponechané všetky narodené šteňatá, pokiaľ chovateľ zabezpečí ich zdravý vývin. V prípade doporučenia poradcu chovu musia byť šteňatá atypické, alebo s patologickými zmenami utratené.
10.3Ak zistí poradca chovu nedostatky vo výžive, vývoji šteniat, nevhodné chovné podmienky, zlý kondičný stav matky šteniat, prípadne iné nedostatky, má právo navrhnúť Predsedníctvu SÚCHNO zastavenie chovateľskej činnosti pre chovateľa až do doby odstránenia závad.
10.4O obnove chovateľskej činnosti rozhoduje na základe žiadosti chovateľa Predsedníctvo SÚCHNO.
10.5Po druhej kontrole vrhu, najneskôr však do 10 týždňov veku šteniat, zasiela chovateľ vyplnenú prihlášku k zápisu šteniat (zadná strana krycieho listu č. 2), potvrdenú príslušným poradcom chovu spolu so žiadankou o určenie tetovacej značky a kontrolným tetovacím lístkom na HPK doporučenou poštou. Prihlášky vrhov zaslané po tomto termíne HPK neprijme a nevystaví preukazy pôvodu.
10.6Šteňatá musia byť otetované naraz, ešte u chovateľa, a to najskôr v 7. týždni veku. ( iný spôsob označovania šteniat nie je v súčasnosti prípustný).
10.7Všetky náklady spojené s kontrolami vrhov, tetovaním a poplatkami za úkony HPK hradí chovateľ.
10.8Chovateľ je povinný starať sa o sučku v dobe kotnosti a kojenia i o celý vrh tak, aby bol zabezpečený úspešný vývoj šteniat i dobrý zdravotný stav sučky.
10.9V dobe odberu šteniat novým majiteľom musia byť šteňatá staré aspoň 49 dní.
10.10Súčasťou ceny šteňaťa je jeho preukaz o pôvode, ktorého cenu uhradí HPK chovateľ.
10.11Chovateľ je povinný do 5 dní po pôrode ohlásiť majiteľovi krycieho psa doporučeným listom narodenie šteniat s udaním počtu a pohlavia šteniat.

Článok 11. 0 – Veková hranica

11.1Minimálny vek pre použitie v chove je u psa dovŕšenie 24 mesiaca veku, u sučky 18 mesiaca veku.
11.2Doživotná chovnosť je priznaná jedincom po druhom úspešnom absolvovaní bonitácie.

Článok 12. 0 . Hlavná plemenná kniha SÚCHNO (HPK)

12.1Do HPK NO sa pre ústrednú evidenciu čistokrvných psov a sučiek a pre potreby plemenitby zapisujú:
a) šteňatá pochádzajúce z čistokrvných rodičov, pokiaľ chovateľ splnil podmienky chovateľskej smernice
b) importovaní čistokrvní jedinci, psi a sučky s preukazom o pôvode, ktorý vystavila zahraničná plemenná kniha členskej krajiny FCl
c) chovní jedinci a ich odchovy, pre ktoré je zavedený zvláštny register
12.2HPK vedie poverený pracovník SÚCHNO centrálne pre nemeckých ovčiakov.
12.3Smernice pre vedenie HPK a pre vzťahy medzi chovateľmi a správou HPK platia pre všetkých chovateľov plemena nemecký ovčiak v Slovenskej republike.

Článok 13. 0 – Špecifické podmienky chovnosti

13.1Výstavné ocenenie (minimálne – pes aj sučka známka dobrý), ktoré jedinci obdržia po dovŕšení 12. mesiaca veku na výstave usporiadanej SÚCHNO a nemeckej výstave SV, posudzovanej rozhodcom SV.
13.1Skúška z výkonu – pes a suka min. skúška l. stupňa, absolvované na Slovensku, v Nemecku, v Rakúsku, v Čechách (SVV, IPO, ZVV1).
13.1RTG dysplázie bedrových kĺbov, vykonaný: na Slovensku, v Nemecku a Rakúsku / pred aj po kúpe jedinca/, v Českej republike /pred kúpou jedinca/ po druhý stupeň vrátane. Môže byť aj u oboch partnerov. Doporučuje sa však, aby v prípade spojenia bol jeden z partnerov negatívny.
13.1RTG dysplázie lakťových kĺbov, vykonaný: na Slovensku, v Nemecku a Rakúsku / pred aj po kúpe jedinca/ po druhý stupeň vrátane.
13.1Účasť na bonitácii – SÚCHNO, nemeckej – Körung /pred aj po kúpe/ v Českej republike – len pred kúpou v iných krajinách len vtedy, ak posudzuje nemecký bonitačný komisár a bonitačnú kartu vydala plemenná kniha SV

Článok 14. 0 – Kritériá k vyraďovaniu z chovu

14.1.1Vyraďujúce vady:
a ) pohlavné orgány – kryptorchizmus, monochizmus, trieslové kanály umožňujúce vtiahnutie semenníka do brušnej dutiny
b ) chudozubosť – posudzuje sa momentálna skutočnosť, príslušný kód je potrebné zadať i pri veterinárnom potvrdení (a postupovať podľa požiadaviek plemena)
c ) zatajovanie vád – psi a sučky, u ktorých bol vykonaný operatívny zákrok na odstránenie alebo zakrytie nejakej anatomickej alebo exteriérovej vady vyraďujúcej z chovu (biele fľaky, kryptorchizmus, mäkká ušná chrupavka a pod. )
d) nedostatočné vlohy – nedostatočné povahové vlohy, nedostatočná ostrosť a tvrdosť
14.1.2Celkový vzhľad
pes – 0,1,2,3,7 (vyšší ako 67 cm) 8,9
sučka – 0,1,2,7 (vyššia ako 62 cm) 8,9
Pri prekročení výšky o 2 cm, tzn. pes do 67 cm, sučka do 62 cm, zadáva sa kód 7, ale nevyraďuje sa z chovu.
14.1.3Po uplynutí dvoch rokoch od prvého zaradenia do chovu (úspešného absolvovania bonitácie). Doživotná chovnosť platí po úspešnom absolvovaní druhej bonitácie, tzv. prebonitácie.
14.2Znaky plemennej príslušnosti
Kód „A“ – jemná hlava (tento kód vyraďuje z chovu len psa, sučku nie)
Kód „E“ – strmé uhlenie panvových končatín (vyraďuje z chovu len psa)
Kód „B“ – strmé uhlenie hrudných končatín (vyraďuje psa aj sučky len v kombinácii s kódom „E“)
Kód „G“ – neúplný chrup, kód sa zadáva pri akomkoľvek chýbajúcom zube, toleruje sa iba strata dvoch Pl, alebo dvoch M3, alebo 1x P1 a 1 x M3.
Kód „H“ – vada skusu (kód vyraďuje z chovu psov a sučky)
Kód „M“ – kvadratický (kód vyraďuje z chovu psov aj sučky, ak majú rozdiel dĺžky k výške pod 4 cm)
Kód „S“ – príliš poddajné väzy (kód vyraďuje z chovu psov aj sučky)
Kód „T“ – strata pigmentu (kód vyraďuje z chovu psov aj sučky, ak je vykonané zvýraznenie u zadávania kódu, tzn. 2xT. Ak je uvedené TT znamená to, že sa jedná o prílišnú stratu a vyraďuje sa z chovu. Je nutné zhodnotiť svetlosť hlavy, nosa, pazúrov, oka atď. )
Kód „W“ – vadné uši (Ak je uvedené WW, znamená to, že sa vyraďuje z chovu pri týchto zistených nedostatkoch: uši príliš mäkké, príliš vyklonené a padajúce. )
Kód „Z“ – dlhá srsť (kód vyraďuje z chovu psov aj sučky, pre zadanie kódu Z sú zistené tieto na seba nadväzujúce nedostatky: dlhá srsť okolo uší, chýbajúca podsada, zástavky na predných končatinách)

Článok 15. 0 . Záverečné ustanovenia

15.1Tento chovateľský poriadok nesie názov „Špecifická smernica pre chov NO 3/90“, schválená 29. septembra 1990 v Ráztočne. Jednotlivé doplnky boli schválené Predsedníctvom SÚCHNO. Články týkajúce sa uchovnenia a zápisu do HPK sú presunuté a rozvedené v častiach bonitačného a zápisného poriadku.