Administratívne pokyny pre ZO

Pokyny k skúške povahy Wesensbeurteilung /test povahy pre plemeno nemecký ovčiak/ pre Základné organizácie

O organizovanie skúšky môže kedykoľvek v priebehu roka požiadať každá základná organizácia, ktorá má splnené podmienky členstva v ZŠK SR (odoslaný menný zoznam členov klubu a zaplatené členské) a zabezpečené potrebné materiálno – technické vybavenie pre uskutočnenie skúšky (plne funkčné a pripravené podľa pokynov pre prípravu podujatia).

ZO odošle na sekretariát ZŠK SR (mailom alebo poštou) najneskôr 14 dní pred dátumom plánovanej skúšky:

  1. vyplnenú žiadosť o skúšku povahy Wesensbeurteilung
  2. zoznamom účastníkov
  3. doklad o úhrade poplatku
  4. fotografiu miestnosti a stolov na test citlivosti na výšku.

Po obdržaní všetkých dokladov, poplatku, fotografie a ich skontrolovaní bude termín zaevidovaný v Kalendári kynologických akcií. Neúplné alebo nečitateľné žiadosti budú vrátené na prepracovanie.

Poplatky:

  • 35,- € za termín skúšky
  • 30,- € za každého prihláseného jedinca

Úhrada na účet SK25 1100 0000 0026 2748 0182.

Poznámka pre príjemcu: Názov KK, WB, dátum skúšky.

Odporúčaná výška poplatku, ktorý môže ZO požadovať od účastníka testu je 50,- €.

Rozhodca:

ZO si vyberie rozhodcu na skúšku zo zoznamu rozhodcov s aprobáciou na test povahy. ZO je povinná rozhodcu kontaktovať ešte pred podaním žiadosti. Na základe vzájomnej dohody rozhodca alebo ZO pripraví potrebný počet hodnotiacich hárkov.