COVID 19- nové usmernenie platné od 15. 10. 2020 do odvolania

 • Home
 • COVID 19- nové usmernenie platné od 15. 10. 2020 do odvolania

          Prezídium ZŠK SR a Predsedníctvo SÚCHNO  vyzýva všetkých svojich členov aby dôsledne dodržiavali  OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydaného dňa 14. 10. 2020 pod spisovou značkou OLP/8326/2020 a to predovšetkým písmeno D). Za dodržanie uvedeného opatrenia zodpovedá členská organizácia, ktorá je usporiadateľom podujatia (Kynologický klub).

„ S účinnosťou od 15. Októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.“

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • Vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami /rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka/
 • Zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy a nápoje,
 • Vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov
 • Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • Zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk
 • Zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii
 • Zákaz podávania rúk
 • Dodržiavať rozostupy medzi účastníkmi podujatia ako aj ostatnými osobami 2 metre a to počas podujatia ako aj počas odchodu z podujatia
 • Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí
 • Podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri
 • V prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup