Členstvo v SÚCHNO v roku 2023

  • Home
  • Členstvo v SÚCHNO v roku 2023

Členstvo v SÚHNO v roku 2023 

  1. Členský príspevok na rok 2023 je pre občanov SR vo výške 22,- €, pre zahraničných členov 38,- €. 
  1. Členský príspevok na rok 2023 je potrebné uhradiť najneskôr do 31.12.2022 
  1. Členský príspevok uhrádzajte vkladom na účet alebo prevodom. Do správy pre príjemcu je potrebné uviesť Vaše meno, priezvisko, mesto a členské 2023 

Účet: VÚB, a. s. Banská Bystrica 

Námestie Slobody 1 

Banská Bystrica 

SK97 0200 0000 0012 2530 3656 

BIC: SUBASKBX 

Pozornosť venujte správnemu vypísaniu správy pre prijímateľa. Všetky nešpecifikované platby budú evidované ako dobrovoľné príspevky. 

  1. Členstvo zaniká neuhradením členského príspevku v určenom termíne, dňom nasledujúcom po dni jeho splatnosti. 
  1. Akékoľvek zmeny týkajúce sa členstva v SÚCHNO (zmena adresy, priezviska…) zasielajte písomne na adresu sekretariátu: SÚCHNO, Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica