Výstava – Košice

  • Home
  • Výstava – Košice

KYNOLOGICKÝ KLUB ANIČKA KOŠICE
VÁS SRDEČNE POZÝVA NA OBLASTNÚ VÝSTAVU NO


Termín konania: 04.07.2020
Miesto konania: areál Kynologického klubu Anička Košice
Prezentácia: od 8:00 do 8:45 hod.
Začiatok: 9:00 hod.
Rozhodca: Ján Sudimák
Uzávierka: do 21.06.2020
Štart. poplatok: 8€ za prvého psa
6€ za každého ďalšieho psa

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu:
Michaela Burianová
Húskova 51
040 23 Košice
0908 092 841
Bankové spojenie IBAN: SK53 0900 0000 0004 4268 0277
do správy pre adresáta uveďte: ʺmeno a OV KKA 2020ʺ
www.kkanicka.sk
e-mail: infokkanicka@gmail.com

Veterinárne ustanovenie: Platné vakcinácie proti infekčným ochoreniam a besnote.
Prihláška: Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode
psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky,
splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku
SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne. Zaslaním prihlášky
vyjadrujete súhlas so zverejnením osobných údajov v katalógu výstavy.
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!