Pozvánka na bonitáciu KK Zubrohlav

  • Home
  • Pozvánka na bonitáciu KK Zubrohlav

Kynologický klub Zubrohlava Vás srdečne pozýva na

KÖRUNG NEMECKÝCH OVČIAKOV

13.6.2021.

Rozhodca: Joachim Stiegler DEU

Miesto konania:        areál KK Zubrohlava

Bonit. figurant:         Ladislav Baláž

Prezentácia:               06.30 – 07.30 hod.

Začiatok bonitácie:    8.00 hod

Uzávierka prihlášok:  15.5.2021.

Ku prihláške na korung je potrebné:

  • aktuálna čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa kde je vyznačený výsledok RTG posúdený v DEU
  • kópia potvrdenia o vykonanej skúške
  • potvrdenie účasti psa na výstave u rozhodcu SV
  • doklad o úhrade štartovného poplatku.

 Chýbajúcu výstavu potrebnú ku korungu môžete absolvovať 12.6.2021 na našej OV v Zubrohlave. Neúplné materiály nebudú akceptované a psy nebudú pripustené k bonitácii. Zaslaním prihlášky vystavovateľ súhlasí so zverejnením svojho mena a adresy v katalógu výstavy.

Prihlášky zasielajte

  • poštou:          Milan Huľo, Hamuljakova 141/21, 029 01 Námestovo
  • e-mailom:     milanhulo@orava.sk

Prípadné otázky na č.: 0910 79 66 33.

Štartovný poplatok uhradiť na účet KK Zubrohlava

SK48 0900 0000 0051 6482 0884

BIC/SWIFT: GIBA SK BX

/do správy pre prijímateľa uveďte meno psa + korung /.