Členstvo v SÚCHNO v roku 2022

  • Home
  • Členstvo v SÚCHNO v roku 2022
  1. Členský príspevok na rok 2022 je pre občanov SR vo výške 22,- €, pre ostatných zahraničných členov 38,- €. Členský príspevok zahŕňa zasielanie Novín kynológov.
  • Členský príspevok na rok 2022 je potrebné uhradiť najneskôr do 31.12.2021.
  • Členský príspevok uhrádzajte vkladom na účet, alebo internet bankingom. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť Vaše meno, priezvisko, mesto a členské 2022.

Účet: VÚB a.s. Banská Bystrica

Nám. Slobody 1

SK97 0200 0000 0012 2530 3656

BIC: SUBASKBX

Pozornosť venujte správnemu vypísaniu správy pre prijímateľa. Všetky nešpecifikované platby budú evidované ako dobrovoľné príspevky.

  • Členstvo zaniká neuhradením členského príspevku v určenom termíne, dňom nasledujúcim po dni jeho splatnosti.
  • Akékoľvek zmeny týkajúce sa členstva v SÚCHNO (zmena adresy, priezviska…) zasielajte písomne na adresu sekretariátu: SÚCHNO, Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica