Bonitácie SÚCHNO

 • Home
 • Bonitácie SÚCHNO

SÚCHNO oznamuje, že s platnosťou od 11.5.2020 je možné usporadúvať bonitácie za podmienok dodržania zverejneného usmernenia.

Predsedníctvo SÚCHNO a Chovateľská skupina SÚCHNO udeľuje počas trvania mimoriadnej situácie s COVID-19 výnimku pre jedince, ktoré majú záujem o absolvovanie bonitácie a doposiaľ sa nezúčastnili žiadnej výstavy.
Pokiaľ do termínu bonitácie nebude povolené usporiadanie výstav, výstavné ocenenie môže získať jedinec priamo na bonitácii SÚCHNO.
Toto ustanovenie sa vzťahuje len na jedince, ktoré sa zúčastnia v predmetný deň bonitácie.

Usmernenie SÚCHNO pre usporiadanie Bonitácie Nemeckých ovčiakov

Organizačné usmernenia:

 • bonitácia prebieha na vonkajšom kynologickom cvičisku bez prítomnosti verejnosti či iných osôb nevyhnutných pri organizovaní bonitácie, pri organizácii bonitácie organizácia vymedzí počet organizátorov na nevyhnutné minimum
 • organizátor bonitácie uchováva záznam o účasti osôb (psovodi, figuranti a iné osoby zúčastnené na bonitácii) v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na bonitácii
 • počas celého priebehu bonitácie na kynologickom cvičisku bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk
 • zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory kynologického cvičiska, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť)
 • po skončení bonitácie bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých kynologických pomôcok
 • organizátor je povinný spolu s bonitačnými kartami odovzdať bonitačnému komisárovi aj kópiu zoznamu o účasti osôb, tieto dokumenty bonitačný komisár čo v najkratšom čase zašle na sekretariát SÚCHNO
 • organizátor bonitácie je zodpovedný za dodržiavanie hygienických opatrení počas celého priebehu bonitácie

Usmernenie bonitačný komisár:

 • delegovaný bonitačný komisár môže odmietnuť posudzovanie na bonitácii z dôvodu obavy o svoje zdravie, túto skutočnosť v dostatočnom časovom predstihu oznámi sekretariátu SÚCHNO, ktorý následne zabezpečí delegovanie náhradného bonitačného komisára
 • v prípade, že bonitačný komisár nadobudne pocit nedostatočnej hygienickej pripravenosti (dezinfekcia, prekrytie horných dýchacích ciest, dodržiavanie odstupu) zo strany organizátora ako aj účastníkov, je povinný  posudzovanie ukončiť a bonitáciu bezodkladne zrušiť
 • bonitačný komisár je povinný akceptovať toto usmernenie v súlade s nariadením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Usmernenie účastník:

 • skupina psovodov čakajúcich na vykonanie jednotlivých častí bonitácie čaká v bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení
 • medzi aktívne zapojenými psovodmi a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre
 • psovodi počas vykonávania jednotlivých disciplín nie sú povinní pri výkone aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty, no po vykonaní disciplíny si bezodkladne prekryjú horné dýchacie cesty
 • všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia bonitácie, alebo sa budú nachádzať na kynologickom cvičisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je rozhodca, figurant a osoba, ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb, tak isto odporúčame používať rukavice

Usmernenie figurant:

 • figurant musí mať vlastný figurantský oblek, pracuje s vopred vydezinfikovanými kynologickými pomôckami
 • figurant počas vykonávania práce figuranta nemusí mať prekryté horné dýchacie cesty, no po jej skončení figurovania si bezodkladne prekryje horné dýchacie cesty
 • figurant musí mať k dispozícii dezinfekčný gél ako aj nádobu s vodou s označeným menom
 • počas celej figurantskej práce dodržiava vzdialenosť od rozhodcu ako aj od psovoda minimálne 2 metre

Členské organizácie/zodpovedná osoba za organizáciu bonitácie je povinná oboznámiť s týmto usmernením všetkých účastníkov a zverejniť toto usmernenie na viditeľnom mieste.

Rozhodnutie ÚVZ SR

Pri dodržaní náležitých podmienok (odstup minimálne 2 metre, používanie dezinfekcie, rúšok, bez obecenstva, maximálny počet osôb len tie, ktoré ste uviedli…) Vami popísanú činnosť môžete prevádzkovať a zákaz podľa opatrenia OLP/3795/2020 zo dňa 05.05.2020 sa na ňu nevzťahuje.

S pozdravom

JUDr. Robert Rovný
Odbor legislatívy a práva