Bonitácia Zubrohlava – 9.8.2020

  • Home
  • Bonitácia Zubrohlava – 9.8.2020

Kynologický klub Zubrohlava, ZŠK SR a SÚCHNO, Vás srdečne pozývajú na

BONITÁCIU NEMECKÝCH OVČIAKOV

9.8.2020.
Rozhodca: Albín Majsniar
Miesto konania:        areál KK Zubrohlava
Bonit. Figurant:         Ladislav Baláž

Prezentácia:               06.30 – 07.30 hod.
Začiatok bonitácie:    08.00 hod.
Uzávierka prihlášok:  1.8.2020.

Štartovný poplatok do uzávierky je 12€ za každého psa.

Prihláškou na bonitáciu je aktuálna čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + kópia potvrdenia o vykonanej skúške + potvrdenie účasti na výstave + doklad o úhrade štartovného poplatku. Neúplné materiály nebudú akceptované a jedince nebudú pripustené k bonitácii. Zaslaním prihlášky vystavovateľ súhlasí so zverejnením svojho mena a adresy v katalógu výstavy.

Prihlášky zasielajte

  • poštou:          Jarmila Huľová, Hamuljakova 141/21, 029 01 Námestovo
  • e-mailom:     milanhulo@orava.sk

Prípadné otázky na č.: 0911 79 66 33.

Štartovný poplatok uhradiť na účet KK Zubrohlava
SK48 0900 0000 0051 6482 0884
BIC/SWIFT: GIBA SK BX/do správy pre prijímateľa uveďte meno psa + bonitácia/.

Veterinárne ustanovenia: Platné očkovanie v zmysle veterinárnych nariadení.

Tešíme sa na Vašu účasť.